عزت نفس چیست و چطور ما را در رسیدن به موفقیت یاری می کند؟

عزت نفس معیاری است از میزان علاقه به خویشتن

معیاری است از میزان ارزشی که برای خودمان قایل می شویم.

معیاری است از میزان احترامی که به خودمان می گذاریم.

افرادی که عزت نفس بالایی دارند در زندگی به خودشان بیشتر از هر شخص دیگری اهمیت می دهند.