چرا فکر کردن زیاد باعث می شود که نتوانیم درست و به موقع تصمیم بگیریم؟