چطور صحیح هدفگذاری کنیم؟

هدفگذاری صحیح چطور ما را در مسیر موفقیت قرار می دهد؟