چرا باید کمالگرایی را کنار بگزاریم؟

چطور کمالگرایی ما را از شروع هر کاری باز می دارد؟

حتما برایتان اتفاق افتاده است که مثلا برای شروع کاری زمان خاصی را مشخض کرده اید.

برای باشگاه رفتن شنبه ها را انتخاب می کنیم که معمولا هیچوقت نمی آید.ف

یا برای شروع خیلی از کارها پیش شرط میگزاریم مثلا میگوییم اگر فلان مشکل حل شود یا فلان اتفاق بیفتد.

صبر و دست دست کردن برای شروعی بظاهر خوب فقط به دلیل اینکه دچار مریضی کمالگرایی شده ایم.

باید بدانیم که در ابتدا شروع و کمیت کار مهمتر از کیفیت کار است.

مهم اینست که شروع کنیم. بعدها میتوانیم فکری هم برای کیفیت کار کنیم.

در واقع اینکه منتظر بمانیم تا اوضاع وفق مرادمان شود بعد تصمیم به شروع کاری بگیریم، باعث میشود که آن کار هیچوقت شروع نشود.

همه ی کسب و کارها، در ابتدا فقط یک ایده ی خام بوده اند.

پس قبل از آنکه به خاطر تفکر زیاد برای شروع یک کار دچار فلج تصمیم بشویم،ایده هایمان عملی کنیم و قدمی هرچند کوچک برای شروع برداریم

کارآفرین ها فقط ایده ای را که به ذهنشان خطور کرده شروع کرده اند و بعد ها آن را پرورش داده و به سرانجام رسانده اند.