شاید برای نوشتن از برندسازی شخصی خیلی زود باشد.

تازه در اول مسیر برندسازی شخصی و کارآفرینی هستم و هنوز خودم را پیدا نکرده اما میدانم که نمی خواهم معمولی بمانم و معمولی بمیرم مثل خیلی ها

میخواهم راوی داستان زندگی خودم باشم و از فرصت زندگی ام حداکثر بهره را ببرم.حتی اگر نتوانم به هدفم برسم حداقل میخواهم در لحظه مرگم افسوسش را نخورم که تلاش نکرده ام برای رویایی که در سر داشته ام.

امروز مطلبی را درمورد برندسازی شخصی خواندم و دوست داشتم آن را با شما به اشتراک بگذارم.

۱۰ قانون مهم برای ساختن برند شخصی از نظر اپرا وینفری:

  1. روی هدفت متمرکز باش
  2. اصیل باش و کپی نباش
  3. روای داستان خودت باش
  4. استوار باش و جا نزن
  5. در همه حال آماده شکست باش
  6. اثر مثبت خلق کن
  7. افراد موفق را دنبال کن
  8. برندت را زندگی کن
  9. به دیگران اجازه بده داستان تو را روایت کنند.
  10. از خودت یک میراث بجا بگذار.